eurosedlar som hänger på tork

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt 1 § 1 mom. republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 500/2018) (penningtvättslagen) har Lotteriinspektion tillsynsbehörighet på Åland enligt 7 kap. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 444/2017) när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av dessa penningspelssammanslutningar, se bilaga överenskommelseförordning.

För sin övervakning har Lotteriinspektionen tagit fram riktlinjer för den årliga rapporteringen, se bilaga riktlinjer.

Mer information om hur arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism görs i Finland finns på sidan penningtvätt.fi. Sidan är på svenska även om länken är på finska.

https://rahanpesu.fi/sv/framsida

Notera att kontakter gällande frågor eller anmälningar om misstankar ska ske till Lotteriinspektionen.