Lagstiftningspromemorior om ändring av landskapslagen om lotterier. Enligt 3§ landskapslagen om lotteriinspektion ska lotteriinspektionen ta initiativ till nödvändiga förbättringar av lotterilagen....